Energy Vision Co., Ltd. -- บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น จำกัด

งานที่ปรึกษา การออกแบบ และติดตั้ง ระบบวิศวกรรม

งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า TR, MDB, DB

งานตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมสวัสดิการฯ

งานที่ปรึกษาระบบการจัดการพลังงานสำหรับอาคาร/โรงงาน

งานตรวจสอบรับรองระบบการจัดการพลังงานประจำปี

งานตรวจสอบอาคารและป้ายประจำ

Home
Home
 • ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • การออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดันสูง
 • การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน
 • การควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • การติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต่ำ
 • การตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต่ำ
 • การบำรุงรักษา High Voltage, Transformer, MDB, DB
 • การบำรุงรักษาประจำปี
 • การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์
 • การวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า
 • การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี สำหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าประจำปี สำหรับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • การวางระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย อาคารและโรงงานควบคุม
 • การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
 • การอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
 • การอบรมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
 • การตรวจรับรองระบบการจัดการพลังงานประจำปี ตามกฎหมายสำหรับ อาคารและโรงงานควบคุมนำส่ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • การอบรมแนวทางการตรวจประเมิน สำหรับผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร ตามขั้นตอนที่ 7 ของระบบการจัดการพลังงาน สำหรับอาคารและโรงงานควบคุม
 • การตรวจสอบอาคาร สำหรับนำเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)
 • ตรวจสอบอาคารประจำปี
 • ตรวจสอบใหญ่ (ทุก 5 ปี)
 • อาคารที่ต้องตรวจสอบ มี 9 ประเภท อาทิ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงแรม อาคารชุด โรงงาน สถานบริการ เป็นต้น
 • ตรวจสอบป้ายและโครงสร้างของสิ่งรองรับป้าย
Visitors: 83,166