เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น

              จากสถานการณ์การใช้พลังงานของโลกและประเทศไทยที่ผ่าน  มานั้น เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ได้เป็นอย่างดีที่พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐเองที่ต้องตระหนักถึงวิกฤตพลังงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้

             ด้วยเหตุดังกล่าวการอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย บรรเทาภาวะวิกฤตด้านพลังงานโครงการดังกล่าวไม่อาจประสบความสำเร็จได้หากขาดการร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคน องค์กรธุรกิจ องค์กรภาครัฐ

 

 

   บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประเภทนิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ น.0050/60 ยินดีให้คำปรึกษาและตรวจรับรองรายงานการจัดการพลังงานแก่อาคารควบคุม และโรงงานควบคุม ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ piya@energyvision.co.th

Visitors: 23,078