เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น

   บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น จำกัด (Energy Vision Co., Ltd.ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาระบบวิศวกรรมและการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม  เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี  2550  โดยมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันโครงการอนุรักษ์พลังงานในธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม

    จากสถานการณ์การใช้พลังงานของโลกและประเทศไทยที่ผ่านมานั้น เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ได้เป็นอย่างดีที่พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐเองที่ต้องตระหนักถึงวิกฤตพลังงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ 

  ด้วยเหตุดังกล่าวการอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาภาวะวิกฤตด้านพลังงาน โครงการดังกล่าวไม่อาจประสบความสำเร็จได้หากขาดการร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคน องค์กรธุรกิจ องค์กรภาครัฐ

  บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประเภทนิติบุคคลใบอนุญาตเลขที่ น.0050/60 ยินดีให้คำปรึกษาและตรวจรับรองรายงานการจัดการพลังงานแก่อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ piya@energyvision.co.th


Visitors: 37,454