บริการของเรา

 

        บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาระบบวิศวกรรมและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2550 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันโครงการอนุรักษ์พลังงานในธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม

 

         ผลงานที่ผ่านมาทางเราได้รับความไว้วางใจจากอาคารห้างสรรพสินค้า อาคารภาครัฐ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม ในการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการพลังงาน  และที่ปรึกษาด้านระบบวิศวกรรม เพื่อรวมกันบูรณาการความคิด ระบบ และเทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน (Vision)                  

         มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และการอนุรักษ์พลังงานชั้นนำของประเทศ

  

ขอบเขตการให้บริการ

    - ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation Consultants)

    - ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม (Engineering Consultants)

    - ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (Energy Management System Auditors)   

    - ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า TR, MDB, DB

    - ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี

    - ตรวจสอบอาคารและป้ายประจำปี

  

ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation Consultants)

    - การจัดทำระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมด้านพลังงาน ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

    - ที่ปรึกษาในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือติดตั้งใหม่ สำหรับอุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เช่น Chiller, Cooling Tower, Water pump, AHU, Air Condition system, Air Compressor, Boiler เป็นต้น

    - การวิเคราะห์หาค่าดัชนีการใช้พลังงาน (Energy Index) และต้นทุนพลังงาน (Energy Cost)

    - การตรวจสอบการตรวจวัดเพื่อวิเคราะห์สมรรถนะการใช้พลังงานของอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร เช่น Chiller, Cooling Tower, Chilled Water Pump, Condenser Water Pump, Air Compressor, Boiler เป็นต้น

    - การจัดทำเอกสาร การประสานงานโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ เช่นโครงการเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ โครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นต้น

    - การฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การอบรมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน การอบรมอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร การอบรมเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ สำหรับรับช่างเทคนิค เป็นต้น

 

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม (M&E Engineering Consultants)

    - การออกแบบ ควบคุม และตรวจสอบ งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน เป็นต้น

    - การออกแบบ ควบคุม และตรวจสอบ งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น

    - การตรวจสอบ วัดวิเคราะห์ และรับรองระบบวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

 

ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (Energy Management System Auditors)

    - การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี ของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม เพื่อประกอบการจัดส่งรายงานระบบการจัดการพลังงานประจำปี ต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

    - ทางบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล คณะผู้ตรวจฯ ประกอบด้วย วิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรเครื่องกล

 

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า TR, MDB, DB

    - การตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต่ำ

    - การบำรุงรักษา High Voltage, Transformer, MDB, DB

    - การบำรุงรักษาประจำปี

    - การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์

    - การวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า

 

ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี

    - การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี สำหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

    - การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าประจำปี สำหรับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  

ตรวจสอบอาคารประจำปี

    - การตรวจสอบอาคาร สำหรับนำเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)

    - ตรวจสอบอาคารประจำปี

    - ตรวจสอบใหญ่ (ทุก 5 ปี)

    - อาคารที่ต้องตรวจสอบ มี 9 ประเภท อาทิ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงแรม อาคารชุด โรงงาน สถานบริการ เป็นต้น

    - ตรวจสอบป้ายและโครงสร้างของสิ่งรองรับป้าย

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา (บางส่วน)

 

     ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation Consultants)

1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2. โรงพยาบาลกลาง 3. โรงพยาบาลเจริญกรุง
4. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 5. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 6. อาคาร บิ๊กซี สาขาอ้อมใหญ่
7. อาคาร บิ๊กซี สาขาเพชรเกษม 8. อาคาร บิ๊กซี สาขาบุรีรัมย์  9. อาคาร บิ๊กซี สาขาโคราช
10. อาคาร บิ๊กซี สาขาอุดรธานี 11. อาคาร บิ๊กซี สาขาขอนแก่น 12. อาคาร บิ๊กซี สาขาสกลนคร
13. อาคาร บิ๊กซี สาขาสุรินทร์ 14. อาคาร บิ๊กซี สาขาอุบลราชธานี 15. อาคาร บิ๊กซี สาขาลำลูกกา
16. อาคาร บิ๊กซี สาขารังสิต 17. อาคาร บิ๊กซี สาขาชัยภูมิ 18. อาคาร บิ๊กซี สาขาเพชรเกษม สาขา 2
19. อาคาร บิ๊กซี สาขาบางปะกอก 20. อาคาร บิ๊กซี สาขาดาวคะนอง 21. อาคาร บิ๊กซี สาขาอิสรภาพ
22. อาคาร บิ๊กซี สาขาบางบอน 23. อาคาร บิ๊กซี สาขาพระราม 2 24. อาคาร บิ๊กซี สาขาพระราม 2 สาขา 2
25. อาคาร บิ๊กซี สาขากัลปพฤกษ์ 26. อาคาร บิ๊กซี สาขาประชาอุทิศ 27. อาคาร บิ๊กซี สาขาสุขสวัสดิ์
28. อาคาร บิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ 29. อาคาร บิ๊กซี สาขาชียงราย 30. อาคาร บิ๊กซี สาขาเชียงราย สาขา 2
31. อาคาร บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่ 32. อาคาร บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่ สาขา 2 33. อาคาร บิ๊กซี สาขาหางดง
34. อาคาร บิ๊กซี สาขาหางดง สาขา 2 35. อาคาร บิ๊กซี สาขาลำพูน 36. อาคาร บิ๊กซี สาขาลำปาง
37. อาคาร บิ๊กซี สาขาน่าน 38. อาคาร บิ๊กซี สาขาแพร่ 39. อาคาร บิ๊กซี สาขาตาก
40. อาคาร บิ๊กซี สาขากำแพงเพชร 41. อาคาร บิ๊กซี สาขาสุโขทัย 42. อาคาร บิ๊กซี สาขาพิษณุโลก
43. อาคาร บิ๊กซี สาขานครสวรรค์ สาขา 2 44. อาคาร บิ๊กซี สาขานครสวรรค์ 45. อาคาร บิ๊กซี สาขาท่าตะโก
46. อาคาร บิ๊กซี สาขาหนองบัว 47. อาคาร บิ๊กซี สาขาลาดยาว 48. อาคาร บิ๊กซี สาขาเพชรบูรณ์
49. อาคาร บิ๊กซี สาขาวิเชียรบุรี 50. อาคาร บิ๊กซี สาขาลพบุรี 51. อาคาร บิ๊กซี สาขาลพบุรี สาขา 2
52. อาคาร บิ๊กซี สาขาอ่างทอง 53. อาคาร บิ๊กซี สาขาสุพรรณบุรี 54. อาคาร บิ๊กซี สาขาอยุธยา

 

    
 

      ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมในการออกแบบ ควบคุม ตรวจวัดวิเคราะห์ การติดตั้ง/เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ ตามโครงการอนุรักษ์พลังงาน

1. อาคาร บิ๊กซี สาขาลพบุรี 2. อาคาร บิ๊กซี สาขาโคราช 3. อาคาร บิ๊กซี สาขาบุรีรัมย์
4. อาคาร บิ๊กซี สาขาอุดรธานี  5. อาคาร บิ๊กซี สาขาสกลนคร 6. อาคาร บิ๊กซี สาขาหางดง
7. อาคาร บิ๊กซี สาขาลำพูน 8. อาคาร บิ๊กซี สาขาชลบุรี 9. อาคาร บิ๊กซี สาขาสมุย
10. อาคาร บิ๊กซี สาขาตาก 11. อาคาร บิ๊กซี สาขาสตูล 12. อาคาร บิ๊กซี สาขาราชดำริ
13. อาคาร บิ๊กซี สาขาหาดใหญ่ สาขา 2 14. อาคาร บิ๊กซี สาขาบางปะกอก 15. อาคาร บิ๊กซี สาขามหาสารคาม
16. อาคาร บิ๊กซี สาขาชลบุรี สาขา 2 17. อาคาร บิ๊กซี สาขาฉะเชิงเทรา สาขา 2 18. อาคาร บิ๊กซี สาขาลำลูกกา สาขา 2
19. อาคาร บิ๊กซี สาขาอุดรธานี สาขา 2 20. อาคาร บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่ สาขา 2  

 

 

  

    ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (Energy Management System Auditors)

1. โรงงานควบคุม บริษัท ปัญญารักษา จำกัด 2. โรงงานควบคุม บริษัท อินเทคการ์ด จำกัด 3. โรงงานควบคุม บริษัท ทองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ จำกัด
4. โรงงานควบคุม บริษัท ไทยเคมีภัณฑ์ จำกัด 5. โรงงานควบคุม บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 6. โรงงานควบคุม บริษัท สแตนดาร์ด แคน จำกัด
7. โรงงานควบคุม บริษัท สยามอ๊อกซี่พลาส จำกัด 8. อาคารควบคุม วรสมบัติ 9. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา ปทุมธานี
10. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา นวนคร 11. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา รังสิต 12. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา รังสิต 2
13. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา ดอนเมือง 14. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา รามอินทรา 15. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา ลำลูกกา
16. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา ลำลูกกา 2 17. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา คลองสาม 18. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา รังสิตคลองหก
19. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา สายไหม 20. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา สุขาภิบาล 5 21. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา หทัยราษฎร์
22. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา สุขาภิบาล 3 23. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา สุวินทวงศ์ 24. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา หนองจอก
25. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา ร่มเกล้า (Hypermarket) 26. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา ร่มเกล้า (ช้อปปิ้งมอลล์) 27. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา ฉะเชิงเทรา
28. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา ฉะเชิงเทรา 2 29. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา ปราจีนบุรี 30. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา ศรีมหาโพธิ
31. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา อรัญประเทศ 32. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา สระแก้ว 33. โรงงานควบคุม บริษัท ไทเมด ไฮเทค จำกัด
34. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา วังน้ำเย็น 35. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา ชลบุรี 36. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา ชลบุรี 2
37. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา ชลบุรี เซ็นทรัล 38. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา บ้านบึง 39. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขาพัทยา
40. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา พัทยา 2 41. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา พัทยา 3 42. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา สัตหีบ
43. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา แหลมทอง 44. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา ระยอง 45. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา จันทบุรี
46. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา เพชรเกษม 47. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา เพชรเกษม 2 48. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา อ้อมใหญ่
49. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา นครปฐม 50. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา กาญจนบุรี 51. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา บ้านโป่ง
52. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา ราชบุรี 53. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา เพชรบุรี 54. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา สมุทรสงคราม
55. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา มหาชัย 56. อาคารควบคุม บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 57. อาคารควบคุม บิ๊กซี สาขา ศูนย์กระจายสินค้าสด บิ๊กซี (BigC FRESH DC)

 

Visitors: 83,165