กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คลิ๊กในหัวข้อที่สนใจ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร


  • Logo พรบ.jpg
    กฎหมายหลักที่สำคัญของการอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย ฉบับแรกได้ถูกบัญญัติขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 คือ "พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕" รวมถึงพระราชกฤษฎีกา กฎกระ...

  • Logo พรฎ.jpg
    การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เพื่อเป็นการกำหนดอาคาร/โรงงาน ที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า หรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันขนาดตั้งแต่ห...

  • Logo กระทรวง.jpg

  • Logo กระทรวง.jpg
Visitors: 83,163