สถานการณ์พลังงาน

     

สรุปสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ธันวาคม 2561

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในช่วงปี 2561 มีปริมาณ 83,691 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.6 คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,397,306 ล้านบาท

การใช้พลังงานยังคงเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยที่น้ำมันสำเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานที่ใช้มากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 49.4 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาประกอบด้วย ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ถ่านหิน/ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมคิดเป็น ร้อยละ 20.1 9.2 8.2 6.9 และ 6.2 ตามลำดับ

จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม ของปี 2561 ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่ามี การขยายตัวจากเดือนก่อนโดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในทุกหมวดการใช้จ่าย แม้ชะลอลงบ้างแต่เป็นผลของฐานสูงเป็นสำคัญ ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวเดือนนี้ขยายตัวดี อย่างไรก็ดี ด้านการส่งออกสินค้ากลับมาหดตัว ขณะที่การใช้จ่ายของภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายลงทุนเป็นสำคัญ ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศและราคาอาหารสดที่ลดลง สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิ

อย่างไรก็ตามการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นในเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยพบว่า สาขาเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 สาขาอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 สาขาบ้านอยู่อาศัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 สาขาธุรกิจการค้า ลดลงร้อยละ 0.4 และสาขาขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาขาขนส่งเป็นสาขาที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงกว่าสาขาอื่น โดยมีสัดส่วนการใช้ ร้อยละ 39.7 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาเป็นสาขาอุตสาหกรรม บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และเกษตรกรรม โดยมีการใช้ ร้อยละ 35.9 13.2 7.8 และ 3.4 ตามลำดับ

ในช่วงปี 2561 ประเทศไทยมีการนำเข้าพลังงาน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,098,763 ล้านบาท โดยมีการนำเข้าน้ำมันดิบมากที่สุด

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่า ในช่วงปี 2561 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 12,725 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็นปีฐานที่เริ่มดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 2573และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579

 

 

แหล่งที่มา: http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=50179&filename=index

Visitors: 33,473