สถานการณ์พลังงาน

     

สรุปสถานการณ์ พลังงานของประเทศไทยเดือน มกราคม 2563

      ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในเดือนแรกของปี 2563 มีปริมาณ 7,783 พันตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.4 คิดเป็นมูลค่ากว่า 112,004 ล้านบาท การใช้พลังงานยังคงเพิ่มขึ้น ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยที่ น้ำมันสำเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานที่ใช้มากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 46.1 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาประกอบด้วย ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ถ่านหิน/ลิกไนต์พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม และก๊าซธรรมชาติ คิดเป็น ร้อยละ 18.0 13.9 11.2 6.1 และ 4.7 ตามลำดับ

      จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม ของปี 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่ามี การชะลอตัวต่อเนื่อง โดยการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองคำ การผลิตภาคอุตสาหกรรม เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่อง ขณะที่เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน อย่างไรก็ดีรายได้เกษตรกรขยายตัวสูงขึ้น ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ต่ำในปีก่อน ด้านดุลบัญชีเดินสะพัด เกินดุลลดลงตามดุลการค้า ส่วนดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลสุทธิจากทั้งด้านสินทรัพย์และด้านหนี้สิน

      อย่างไรก็ตามการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นในเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยพบว่า สาขาเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 18.9 สาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.3 สาขาบ้านอยู่อาศัยลดลง ร้อยละ 11.1 สาขาธุรกิจการค้า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.0 และสาขาขนส่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาขาอุตสาหกรรมเป็นสาขาที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงกว่าสาขาอื่น โดยมีสัดส่วนการใช้ ร้อยละ 41.3 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาเป็นสาขาขนส่ง บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และเกษตรกรรม โดยมีการใช้ ร้อยละ 37.6 11.1 7.2 และ 2.8 ตามลำดับ

       ในเดือนแรกของปี 2563 ประเทศไทยมี การนำเข้าพลังงาน คิดเป็นมูลค่ากว่า 91,604 ล้านบาท โดยมีการนำเข้าน้ำมันดิบมากที่สุด

      จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่า ในเดือนแรกของปี 2563 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 1,565 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 34.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็นปีฐานที่เริ่มดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 25542573) และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 25582579


แหล่งที่มา  :https://www.dede.go.th/download/general_63/fontpage_jan2020.pdf

Visitors: 47,081