สถานการณ์พลังงาน

     

สรุปสถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม  - มิถุนายน 2563 

           ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 มีปริมาณ 40,047 พันตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 10.6 คิดเป็นมูลค่ากว่า 625,304 ล้านบาท การใช้พลังงานยังคงเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยที่น้ำมันสําเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานที่ใช้มากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 46.2 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาประกอบด้วย ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ถ่านหิน/ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม คิดเป็น ร้อยละ 21.2 9.4 11.8 6.1 และ 5.3 ตามลําดับ

               จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2/2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า หดตัวสูง จากผลของมาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เข้มงวดทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วนต้องหยุดดําเนินการชั่วคราว โดยอุปสงค์ต่างประเทศหดตัวสูง ทั้งภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศ และภาคการส่งออกสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่อ่อนแอลงมาก ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะเครื่องชี้การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน รวมทั้งการผลิต ภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวสูง อย่างไรก็ดีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวได้และมีบทบาทสําคัญในการช่วยพยุงเศรษฐกิจ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบตามอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานเป็นสําคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเป็นบวกเล็กน้อย ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเล็กน้อยจากที่เกินดุลสูงในไตรมาสก่อนจากรายรับภาคการท่องเที่ยวที่ลดลงมาก ประกอบกับเป็นฤดูกาลส่งกลับกําไรและเงินปันผลกลับต่างประเทศของบริษัทต่างชาติในไทย ส่วนดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลสุทธิทั้งด้านสินทรัพย์และด้านหนี้สิน

              อย่างไรก็ตามการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายลดลง ในทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยพบว่า สาขาเกษตรกรรม ลดลง ร้อยละ 24.3 สาขาอุตสาหกรรม ลดลง ร้อยละ 6.5 สาขา บ้านอยู่อาศัย ลดลง ร้อยละ 14.3 สาขาธุรกิจการค้า ลดลง ร้อยละ 8.4 และสาขาขนส่ง ลดลง ร้อยละ 12.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาขาอุตสาหกรรม เป็นสาขาที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงกว่าสาขาอื่น โดยมีสัดส่วนการใช้ ร้อยละ 38.8 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย รองลงมาเป็น สาขาขนส่ง บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และเกษตรกรรม โดยมีการใช้ร้อยละ 36.9 13.4 7.9 และ 3.0 ตามลําดับ

                ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ประเทศไทย มีการนําเข้าพลังงาน คิดเป็นมูลค่ากว่า 343,884 ล้านบาท โดยมีการนําเข้าน้ำมันดิบมากที่สุด

               จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 6,496 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 18.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลง อย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็นปีฐานที่เริ่มดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 2573) และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579


 แหล่งที่มา : https://www.dede.go.th/download/stat62/fontpagesit2_jun_2020.pdf

Visitors: 54,456