สถานการณ์พลังงาน

     

สรุปสถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 

        ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายใน 2 เดือนแรกของปี 2562 มีปริมาณ 14,820 พันตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.8 คิดเป็นมูลค่ากว่า 210,879 ล้านบาท การใช้พลังงานยังคงเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยที่ น้ำมันสำเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานที่ใช้มากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 47.5 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาประกอบด้วย ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ถ่านหิน/ลิกไนต์ พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม และก๊าซธรรมชาติ คิดเป็น ร้อยละ 18.1 13.2 7.9 7.1 และ 6.2 ตามลำดับ

        จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2562 ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า มีการขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยอุปสงค์ในประเทศขยายตัวตามเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องในทุกหมวดการใช้จ่ายและการใช้จ่ายของภาครัฐกลับมาขยายตัวจากรายจ่ายประจำ อย่างไรก็ดีเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวตามการลงทุนในหมวดก่อสร้าง สำหรับภาคการท่องเที่ยวทรงตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การส่งออกสินค้าหดตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัว ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งขึ้นตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ และราคาอาหารสดเป็นสำคัญ สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลลดลงจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้นตามดุลการค้าเป็นสำคัญ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิ

      อย่างไรก็ตามการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นในทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยพบว่า สาขาเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 สาขาอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 สาขา บ้านอยู่อาศัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 สาขาธุรกิจการค้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 และสาขาขนส่ง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาขาอุตสาหกรรมเป็นสาขาที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงกว่าสาขาอื่น โดยมีสัดส่วนการใช้ร้อยละ 38.5 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาเป็นสาขาขนส่ง บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และเกษตรกรรม โดยมีการใช้ร้อยละ 37.6 13.3 7.1 และ 3.5 ตามลำดับ

          ใน 2 เดือนแรกของปี 2562 ประเทศไทย มีการนำเข้าพลังงาน คิดเป็นมูลค่ากว่า 172,873 ล้านบาท โดยมีการนำเข้าน้ำมันดิบมากที่สุด

        จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่า ใน 2 เดือนแรกของปี 2562 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 2,866 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็นปีฐานที่เริ่มดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 2573) และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579

 

 

แหล่งที่มา: https://www.dede.go.th/download/stat62/sit2_jan_feb_2019_1.pdf

Visitors: 34,793