สถานการณ์พลังงาน

     

สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย มกราคม – ตุลาคม 2561

        

      การใช้พลังงานยังคงเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยที่น้ำมันสําเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานที่ใช้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.0 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาประกอบด้วย ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ถ่านหิน/ลิกไนต์ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ 20.1 9.3 8.4 6.9 และ 6.3 ตามลําดับ

         จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม ของปี 2561 ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่ามี การปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวสูง ขณะที่การลงทุนของภาคเอกชนและการส่งออกกลับมาขยายตัวสอดคล้องกับผลผลิตภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศหดตัวเล็กน้อยตามจํานวนนักท่องเที่ยวจีนเป็นสําคัญ ขณะที่การใช้จ่ายของภาครัฐหดตัวเล็กน้อยจากรายจ่ายประจํา ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงตามราคาอาหารสดเป็นสําคัญและที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลง  สําหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการค้าเป็นสําคัญ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิ

        อย่างไรก็ตามการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น ในเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยพบว่า สาขาเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 สาขาอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 สาขาบ้านอยู่อาศัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 สาขาธุรกิจ การค้า ลดลงร้อยละ 1.3 และสาขาขนส่ง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาขาขนส่งเป็นสาขาที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงกว่าสาขาอื่น โดยมีสัดส่วนการใช้ ร้อยละ 39.3 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาเป็นสาขาอุตสาหกรรม บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และเกษตรกรรม โดยมีการใช้ร้อยละ 36.2 13.3 7.8 และ 3.4 ตามลําดับ

        ในช่วง 10 เดือนของปี 2561 ประเทศไทยมีการนําเข้าพลังงาน คิดเป็นมูลค่ากว่า 933,572 ล้านบาท โดยมีการนําเข้าน้ำมันดิบมากที่สุด

       จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่าในช่วง 10 เดือนของปี 2561 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 10,667 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลง อย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็นปีฐานที่เริ่มดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 2573) และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579    


     

แหล่งที่มา: http://www.dede.go.th/download/stat62/front%20page-jan-oct-61.pdf

Visitors: 31,642