สถานการณ์พลังงาน

     

สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย มกราคม – พฤศจิกายน 2561

      ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในช่วง 11 เดือนของปี 2561 มีปริมาณ 76,584 พันตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.6 คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,308,848 ล้านบาท การใช้พลังงานยังคงเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยที่น้ำมันสำเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานที่ใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.2 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาประกอบด้วย ไฟฟ้า พลังงาน หมุนเวียน ถ่านหิน/ลิกไนต์ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ 20.2 9.2 8.2 6.9 และ 6.3 ตามลำดับ

         จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน ของปี 2561 ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่ามีการขยายตัวจากเดือนก่อนส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตาม การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องเช่นกัน สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลับมาขยายตัวแม้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนยังหดตัว ด้านการส่งออกสินค้าทรงตัว ขณะที่การใช้จ่ายของภาครัฐหดตัวเล็กน้อยจากรายจ่ายลงทุนเป็นสำคัญ ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศและที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลง สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการค้าเป็นสำคัญ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิ 

     อย่างไรก็ตามการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นในเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยพบว่า สาขาเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 สาขาอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 สาขาบ้านอยู่อาศัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 สาขาธุรกิจการค้า ลดลงร้อยละ 0.9 และสาขาขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาขาขนส่งเป็นสาขาที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงกว่าสาขาอื่น โดยมีสัดส่วนการใช้ ร้อยละ 39.5 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาเป็นสาขาอุตสาหกรรม บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และเกษตรกรรม โดยมีการใช้ร้อยละ 36.1 13.2 7.8 และ 3.4 ตามลำดับ

       ในช่วง 11 เดือนของปี 2561 ประเทศไทย มีการนำเข้าพลังงาน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,022,398 ล้านบาท โดยมีการนำเข้าน้ำมันดิบมากที่สุด

      จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่า ในช่วง 11 เดือนของปี 2561 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 11,664 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็นปีฐานที่เริ่มดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 25542573) และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579


     

แหล่งที่มา: http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=49715

Visitors: 32,515