สถานการณ์พลังงาน

     

 สรุปสถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม 2564

 

       ประเทศไทยมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในช่วงเดือนแรกของปี 2564 มีปริมาณ 6,304 พันตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 19.0 คิดเป็นมูลค่ากว่า 76,437 ล้านบาท การใช้พลังงานยังคงเพิ่มขึ้น ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยที่ น้ำมัน สำเร็จรูป ยังคงเป็นพลังงาน ที่ใช้มากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 45.0 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย รองลงมาประกอบด้วย ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ถ่านหิน/ลิกไนต์ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม คิดเป็น ร้อยละ 21.0 14.6 8.4 6.6 และ 4.4 ตามลำดับ

       จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2564 ของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ได้รับ ผลกระทบชัดเจนขึ้นจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ทำให้การฟื้นตัวไม่ทั่วถึงมากขึ้น อย่างไรก็ดี ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมไม่รุนแรงเท่าการระบาดรอบแรก โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนปรับตัว แย่ลงในทุกหมวดการใช้จ่ายตามความเชื่อมั่นผู้บริโภค และกำลังซื้อของครัวเรือนที่ลดลง รวมทั้งเป็นผลจาก มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดในบางพื้นที่และบางกิจกรรม ขณะเดียวกันภาคการท่องเที่ยวยังหดตัวสูง จากมาตรการจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่อย่างไรก็ดีการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองคำขยายตัวดีขึ้นตามทิศทางของอุปสงค์ประเทศคู่ค้า ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง แม้ชะลอลงบ้างตาม รายจ่ายลงทุน เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงตามความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ลดลง ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสด ขณะที่อัตราเงิน เฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้านตลาดแรงงานปรับตัวแย่ลงจากผลกระทบของการระบาดระลอกใหม่ สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเล็กน้อยใกล้เคียงกับเดือนก่อน 

       อย่างไรก็ตามการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายลดลง ในทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยพบว่า สาขาเกษตรกรรม ลดลง ร้อยละ 13.0 สาขาอุตสาหกรรม ลดลง ร้อยละ 16.7 สาขา บ้านอยู่อาศัย ลดลง ร้อยละ 13.0 สาขาธุรกิจการค้า ลดลง ร้อยละ 11.5 และสาขาขนส่ง ลดลง ร้อยละ 25.2 จากช่วง เดียวกันของปีก่อน โดยสาขาอุตสาหกรรม เป็นสาขาที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงกว่าสาขาอื่น โดยมีสัดส่วน การใช้ ร้อยละ 42.5 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย รองลงมาเป็น สาขาขนส่ง บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และเกษตรกรรม โดยมีการใช้ร้อยละ 34.7 11.9 7.9 และ 3.0 ตามลำดับ  

       ในช่วงเดือนแรกของปี 2564 ประเทศไทยมีการนำเข้าพลังงาน คิดเป็นมูลค่ากว่า 57,508 ล้านบาท โดยมีการนำเข้าน้ำมันดิบมากที่สุด 

       จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่า ในช่วงเดือนแรกของปี 2564 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 1,396 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลง ร้อยละ 10.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลง อย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็นปีฐานที่เริ่มดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 2573) และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579

 

แหล่งที่มา : 

https://www.dede.go.th/ewtadmin/ewt/dede_web/ewt_news.php?nid=47349

 

Visitors: 83,162