พระราชบัญญัติ

          กฎหมายหลักที่สำคัญของการอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย ฉบับแรกได้ถูกบัญญัติขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 คือ "พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕" รวมถึงพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ฯลฯ อีกหลายฉบับ เพื่อบังคับใช้ให้บรรลุผลของการอนุรักษ์พลังงานภายในประเทศ

 

          จากบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จึงจำเป็นต้องปรับปรุงตัวบทกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ในปี พ.ศ. 2550 จึงได้มีการตรา "พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. ๒๕๕๐)" ขึ้นมา

 

 

            โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ พรบ.ฉบับเดิม มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติม บทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำกับและส่งเสริมการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานการใช้พลังงาน ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

              

Visitors: 83,163