ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน

       ในกรณีที่เป็นการนำวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใช้เป็นครั้งแรกให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (Energy Management Matrix :  EMM) โดยพิจารณาจากการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา ก่อนการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

       โดยการประเมิน EMM จะมีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การประเมินด้านนโยบายการจัดการพลังงาน
2. การประเมินด้านการจัดองค์กร
3. การประเมินด้านการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
4. การประเมินด้านระบบข้อมูลข่าวสาร
5. การประเมินด้านการประชาสัมพันธ์
6. การประเมินด้านการลงทุน

ทั้งนี้ในแต่ละด้านจะมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ชี้วัด 5 ระดับ โดยค่าคะแนนอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 - 4 คะแนน

 

เจ้าของอาคารควบคุมจึงต้องจัดให้มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรเบื้องต้น   สำหรับใช้ในการประเมินเปรียบเทียบเพื่อทำให้ทราบถึงการจัดการ ด้านพลังงานขององค์กรในปัจจุบันว่า มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในด้านใด และนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งทิศทางและแผนดำเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อไป

 

ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานควรเริ่มประเมินจากหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมก่อน แล้วจึงนำผลการประเมินมาประเมินเป็นภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมอีกครั้ง

 

หมายเหตุ   ถึงแม้ว่าโรงงาน/อาคารควบคุม  จะมีการประเมิน  EMM  ในครั้งแรกที่วางระบบการจัดการพลังงานฯ แล้วก็ตาม ก็ควรดำเนินการจัดประเมินใหม่ในทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และผู้บริหาร ได้รับทราบสถานการณ์ขององค์กร และหาแนวทางในการพัฒนาได้ต่อไป 

 
Visitors: 83,168