ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

   

ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

 

การประเมินแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ

1. รวบรวมข้อมูลการผลิต การบริการ และการใช้พลังงานของทุกฝ่ายหรือแผนกที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน โดยเป็นข้อมูลของเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในรอบปีที่ผ่านมา และจัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นภาพรวมขององค์กร

2. การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานขององค์กร ประกอบด้วยการประเมิน 3 ระดับ ได้แก่

·       การประเมินระดับองค์กร

·       การประเมินระดับการบริการ 

·       การประเมินระดับ เครื่องจักร / อุปกรณ์หลัก

 

 

การค้นหาศักยภาพขององค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลตรวจวัดและวิเคราะห์  การใช้พลังงานและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญกล่าวคือ  เป็นการมุ่งเน้นไปยังกระบวนการและอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงว่ามีการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามข้อกำหนดที่ควรจะเป็นของแต่ละอุปกรณ์หรือไม่ หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย และวางแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อไป

 

ประโยชน์ที่ได้จากการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร ก็คือ

          ก. เป็นดัชนีในการบ่งบอกถึงต้นทุนทางพลังงานสำหรับสินค้าหรือการบริการ

          ข. ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบการใช้พลังงานขององค์กรในอดีตกับปัจจุบัน หรือ

             เปรียบเทียบการใช้พลังงานเบื้องต้นกับโรงงานประเภทเดียวกัน

          ค. ใช้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน

 

 

Visitors: 61,591