ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดเป้าหมายและแผนฯ

เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกำหนดเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์พลังงานของพลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลงโดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิมหรือกำหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต  รวมทั้งระบุระยะเวลาการดำเนินการการลงทุน  และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

 

ในการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้า  ร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง

 

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

            1. การกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

            2. การกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

            3. ดำเนินการจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน

            4. ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบกรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 

เจ้าของอาคารควบคุมต้องกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน และรวมทั้งจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีแผนงานที่จะดำเนินการให้บรรลุสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีแผนการฝึกอบรมและกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และกระตุ้นให้พนักงาน  ลูกจ้าง และบุคลากรของอาคารควบคุมดำเนิน การอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและแผนฯ ที่กำหนดไว้

 

          เมื่อดำเนินการจัดทำเป้าหมายและแผนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของอาคารควบคุมต้องเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการที่เหมาะสมให้พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรของอาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง

     

Visitors: 83,168