ขั้นตอนที่ 7 การตรวจประเมินภายในองค์กร

        เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานรวมถึงการทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

 

          1. การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ จะเป็นประกาศแต่งตั้งที่ลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร  โดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งผ่านการอบรม  “การตรวจประเมินฯ”  คณะผู้ตรวจประเมินจะต้องมีจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน

          2. การเผยแพร่รายชื่อคณะผู้ตรวจประเมินการเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ  ควรมีอย่างน้อย 2 วิธี ขึ้นไป เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในองค์กรที่มีการหมุนเวียนพนักงานบ่อยครั้งจึงต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอ เช่น การติดประกาศเสียงตามสายการประชุมพนักงาน และการส่ง e-mail เป็นต้น

           3. คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน กิจกรรมต่าง ๆ   รวมถึงสอบถามจากผู้รับการตรวจประเมิน และสุ่มสอบถามจากบุคคลากรในองค์กร

 
       องค์กรตัองจัดให้มีคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร   เพื่อติดตามและตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานที่จัดทำขึ้นว่ามีการปฏิบัติงานตามแผน และดำเนินการจัดการพลังงานที่จัดทำขึ้นหรือไม่ รวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเป็นรายงานการตรวจติดตามขององค์กร โดยการตรวจติดตามต้องทำเป็นประจำอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

    
       ในส่วนของคณะผู้ตรวจประเมินฯนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงานอีกทั้งต้องมีความเป็นกลางและเป็นอิสระต่อกิจกรรมที่จะทำการประเมินการดำเนินการตรวจติดตามภายในควรกำหนดแผนงาน และขอบเขตของการตรวจประเมินที่แน่นอน

 

Visitors: 83,163