การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

การตรวจสอบและรับรองตลอดจนการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน หรือ Energy Management Audit เป็นเครื่องมือที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อยืนยันว่าองค์กรที่ถูกตรวจประเมิน (Audit) มีการจัดการและการปฏิบัติด้านพลังงานที่เหมาะสม เพียงพอที่จะนำไปสู่เป้าหมายด้านพลังงานที่กำหนดไว้ อีกทั้งหากนำการตรวจประเมินที่เป็นระบบมาใช้อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยปรับปรุงผลการดำเนินงาน (Performance) ด้านพลังงานขององค์กรโดยชี้ให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การขยายผลและการปรับปรุงที่เหมาะสมต่อไป

 

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  กำหนดให้มีทั้งการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) และการตรวจสอบรับรอง (Certification Audit)

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  (พพ.)  กระทรวงพลังงาน  กำหนดให้อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม เริ่มดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน แบ่งตามขนาดของอาคารและโรงงานควบคุม ดังนี้

   1. โรงงานและอาคารควบคุม ที่ติดตั้งหม้อแปลงตั้งแต่ 3,000 kW หรือ 3,530 kVA หรือใช้พลังงานรวม 60 ล้าน MJ ขึ้นไป ต้องมีการตรวจสอบและรับรองตั้งแต่ ปี 59 เป็นต้นไป

   2. โรงงานและอาคารควบคุม ที่ติดตั้งหม้อแปลงตั้งแต่ 2,000 kW หรือ 2,350 kVA หรือใช้พลังงานรวม 40 ล้าน MJ ขึ้นไป ต้องมีการตรวจสอบและรับรองตั้งแต่ ปี 60 เป็นต้นไป

 

 

   3. โรงงานและอาคารควบคุม ที่ติดตั้งหม้อแปลงตั้งแต่ 1,000 kW หรือ 1,175 kVA หรือใช้พลังงานรวม 20ล้าน MJ ขึ้นไป ต้องมีการตรวจสอบและรับรองตั้งแต่ ปี 61 เป็นต้นไป

 

 ภาพรวมการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

  

 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ต้องแต่งตั้งทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

  1. แต่งตั้งทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

  2. จัดทำแผนงานและกำหนดการตรวจสอบ

  3. จัดเตรียมรายการตรวจสอบ

  4. ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน

  5. ตรวจสอบ ณ โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

  6. สรุปผลการตรวจสอบ

  7. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและส่งให้กับอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม 

          เมื่อทางโรงงานหรืออาคารควบคุมได้รับรายงานผลการตรวจสอบและรับรองจากผู้ตรวจสอบฯ แล้ว จึงสามารถนำส่งรายงานการจัดการพลังงานประจำปีได้ โดยแนบพร้อมรายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคม

 

 

 

Visitors: 83,162